BASHKIA VAU DEJËS, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK.

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 22 të kreut III, të Vendimit nr.242,datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” , i ndryshuar, pas verifikimit paraprak të kantidatëve, për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë dhe kritereve të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim ,njofton se për pozicionet:

Përgjegjës i Sektorit të Bujqësisë dhe MT

Mbyllet procedura e ngritjes në detyrë pa konkurentë dhe pa fitues.

Përgjegjës i Sektorit të Medias, Informimit Publik dhe Statistikës

Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit është: Z. Arion Prenga

 

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin Civil” i ndryshuar si dhe të pikës 22 të kreut III, të Vendimit nr.242,datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” , i ndryshuar, pas verifikimit paraprak të kantidatëve, për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë dhe kritereve të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim ,njofton se për pozicionin:

Drejtor i Drejtorisë së Burimeve Njerëzore

Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit është: Znj. Manjola Gjoni

a. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 09.02.2024, ora 10:00 në ambientet e Bashkisë Vau Dejës

b. Intervista me gojë do të zhvillohet në datën 09.02.2024, ora 13:00 në ambientet e Bashkisë Vau Dejës.

 

 

NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE

a. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 09.02.2024, ora 10:00 në ambientet e Bashkisë Vau Dejës

b. Intervista me gojë do të zhvillohet në datën 09.02.2024, ora 13:00 në ambientet e Bashkisë Vau Dejës.

 

NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin Civil” i ndryshuar si dhe të pikës 22 të kreut III, të Vendimit nr.242,datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” , i ndryshuar, pas verifikimit paraprak të kantidatëve, për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin:

· Drejtor i Drejtorisë së Informimit Publik, Medias, Statistikës dhe IT

Mbyllet procedura e ngritjes në detyrë pa konkurentë dhe pa fitues.