BASHKIA VAU DEJES, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 26 të ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Kreut III, pika 21/a e Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët drejtuese”, i ndryshuar, në përfundim të fazës së verifikimit paraprak për levizjen paralele, njofton se për pozicionin:

 

 

· Përgjegjës i Sektorit të Statistikës, Informimit Publik dhe Medias

 

 

Mbyllet procedura e levizjes paralele për kategorinë e ulët drejtuese pa konkurentë dhe pa fitues.

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 26 të ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Kreut II, pika 11 e Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, në përfundim të fazës së verifikimit paraprak për lëvizje paralele, njofton se për pozicionet:

 

· “Drejtor i Drejtorisë së Burimeve Njerëzore”

 

Mbyllet procedura e lëvizjes paralele për kategorinë e mesme drejtuese pa konkurentë dhe pa fitues.

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 26 të ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Kreut II, pika 11 e Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, në përfundim të fazës së verifikimit paraprak për lëvizje paralele, njofton se për pozicionet:

 

· “Drejtor i Drejtorisë së Informimit Publik, Medias, Statistikës dhe IT”

 

Mbyllet procedura e lëvizjes paralele për kategorinë e mesme drejtuese pa konkurentë dhe pa fitues.