BASHKIA VAU DEJËS, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin Civil” i ndryshuar si dhe të pikës 22 të kreut III, të Vendimit nr.242,datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” , i ndryshuar, pas verifikimit paraprak të kantidatëve, për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë dhe kritereve të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim ,njofton se për pozicionet:

· Përgjegjës i Sektorit të Taksave dhe Tarifave Vendore

· Përgjegjës i Sektorit të Emergjencave Civile

 

 

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit janë:

 

1. Marie Gjeçi

2. Valjeta Nikaj

 

a. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 07.03.2023, ora 10:00 në ambientet e Bashkisë Vau Dejës

 

b. Intervista me gojë do të zhvillohet në datën 07.03.2023, ora 13:00 në ambientet e Bashkisë Vau Dejës.