BASHKIA VAU DEJES, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Bashkia Vau Dejes ne zbatim te nenit 26 te ligjit Nr. 152/2013 “Per nepunesin civil”, i
ndryshuar, si dhe Kreut II, pika 11 e Vendimit nr.242, date 18.03.2015 te Keshillit te Ministrave
“Per plotesimin e vendeve te lira ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese”, i ndryshuar, ne
perfundim te fazes se verifikimit paraprak per levizje paralele, njofton se per pozicionin:

  • “Drejtor i Drejtorise se Burimeve Njerezore”

Kualifikohet per fazen e dyte te konkurimit: Znj. Xhuana Kaçi,

Kandidati i kualifikuar do te njoftohet individualisht per daten dhe oren kur do te zhvillohet
intervista e strukturuar me goje.