BASHKIA URA VAJGURORE – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Institucioni Bashkia Ura Vajgurore shpall procedurën e konkurimit të hapur:

 

  • Përgjegjës I Sektorit të Ndihmës Ekonomike, Mbrojtjes së Fëmijeve, Barazisë Gjinore, Dhunës në Familje dhe Qendrës Komunitare Multifunksionale.
  • Kategoria e pagës III-a/1

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : pergjegjes i sektorit te sherbimeve sociale