BASHKIA URA VAJGURORE – VENDE TE LIRA PUNE

 

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Institucioni Bashkia Ura Vajgurore shpall procedurën e konkurimit të hapur:

 

Pergjegjes I Sektorit per Mjedisin, Pyjet, Mbrojtjen Konsumatore dhe Veterinare

Kategoria e pages III-a/1

 

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : pergjegjes i sektorit te mjedisit