BASHKIA URA VAJGURORE – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Institucioni Bashkia Ura Vajgurore shpall procedurën e konkurimit të hapur:

  • Drejtor I Drejtorisë së Marrëdhënieve me Publikun
  • Kategoria e pages II-b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : drejtor i marredhenieve me publikun