Bashkia Ura Vajgurore – Përgjegjës Sektori në Sektorin e Veterinarisë dhe Mbrojtjes Konsumatore