BASHKIA TROPOJË, VERIFIKIM PARAPRAK

Ne zbatim te nenit 25 te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil” I ndryshuar,si dhe te kreut VII te Vendimit nr.243, date 18.03.2015, te Keshillit te Ministrave “Per pranimin, levizjen paralele,periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive “Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore Bashkia Tropoje ne perfundim te procedures se aplikimit per pranim ne sherbimin civil per pozicionet e lira te shpallura ne Portalin e Sherbimit Kombetar te Punesimit me date 11.12.2023 njofton rezultatin e verifikimit paraprak per levizjen paralele kategoria ekzekutive si me poshte:

1-Specialist per Arsimin Kulturen dhe Sportin nje vend I lire pune-nuk ka kandidat qe ka shprehur interes per konkurim permes kesaj procedure