BASHKIA TROPOJË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Tropojë shpallë procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

 

Specialist për arsimin, kulturen dhe sportin , Kategoria e Pages IV-a

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

shpallje specialist per arsimin kulturen dhe sportin