BASHKIA TROPOJË, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te nenit 26 te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil” I ndryshuar,si dhe te Vendimit nr.243, date 18.03.2015, te Keshillit te Ministrave “Per pranimin, levizjen paralele,periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive “Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore Bashkia Tropoje ne perfundim te procedures se aplikimit per pranim ne sherbimin civil per pozicionet e lira te shpallura ne Portalin e Sherbimit Kombetar te Punesimit me date 11.12.2023 njofton rezultatin e verifikimit paraprak per pranimin nga jashte kategoria ekzekutive si me poshte:

1-Specialist per arsimin kulturen dhe sportin

-Zamira Ismajlisufaj

Testimi me shkrim do te mbahet me date 24.01.2024 ora 10 00 ne ambientet e Bashkise Tropoje.

Intervista e strukturuar me goje do te zhvillohet me date 26.01.2024 ne ora 10 00 ne ambientet e Bashkise Tropoje.