BASHKIA TROPOJË, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr 152/2013, “Për nëpunësin civil” dhe VKM-së nr. 242, datë, 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”

“Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore Bashkia Tropoje shpalle listen me Rezultatin perfundimtar per konkursin e zhvilluar me dt 19 dhe 22.12.2023:

Lista me rezultatet perfundimtare eshte si me poshte:

1- Pergjegjes Sektori I Ndihmes Ekonomike .

-Shkurte Gjoka 83 pike

5-Pergjegjës Zyres së Integrimit Europian dhe Ndihmes së Huaj.

-Guxim Kojeli 85 pike

Ne zbatim te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil” I ndryshuar,si dhe te Vendimit nr.243, date 18.03.2015, te Keshillit te Ministrave “Per pranimin, levizjen paralele,periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive “Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore Bashkia Tropoje shpalle listen Perfundimtare per konkursin e zhvilluar ne datat 19 dhe 22.12.2023 .

Lista me rezultatet Perfundimtare eshte si me poshte:

1-Specialist per Mbrojtjen e Femijeve dhe Barazine Gjinore.

1-Ornela Osmanaj 87 pikë

2-Specialist per Kontabilitetin dhe Asetet .

1-Suela Abdullahi 85 pikë

3- Specialist Inxhinier Pyjesh

Ne zbatim te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil” I ndryshuar,si dhe te Vendimit nr.243, date 18.03.2015, te Keshillit te Ministrave “Per pranimin, levizjen paralele,periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive “Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore Bashkia Tropoje shpalle listen Perfundimtare per konkursin e zhvilluar ne datat 19 dhe 22.12.2023 .

Lista me rezultatet Perfundimtare eshte si me poshte:

1-Specialist per Mbrojtjen e Femijeve dhe Barazine Gjinore.

1-Ornela Osmanaj 87 pikë

2-Specialist per Kontabilitetin dhe Asetet .

1-Suela Abdullahi 85 pikë

3- Specialist Inxhinier Pyjesh 81 pike

Në zbatim të Ligjit nr 152/2013, “Për nëpunësin civil” dhe VKM-së nr. 242, datë, 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”

“Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore Bashkia Tropoje shpalle listen me Rezultatin perfundimtar per konkursin e zhvilluar me dt 19 dhe 22.12.2023:

Lista me rezultatet perfundimtare eshte si me poshte:

1- Pergjegjes Sektori I Ndihmes Ekonomike .

-Shkurte Gjoka 83 pike

5-Pergjegjës Zyres së Integrimit Europian dhe Ndihmes së Huaj.

-Guxim Kojeli 85 pike

Ne zbatim te nenit 26 te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil” I ndryshuar,si dhe te Vendimit nr.243, date 18.03.2015, te Keshillit te Ministrave “Per pranimin, levizjen paralele,periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive “Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore Bashkia Tropoje ne perfundim te procedures se aplikimit per pranim ne sherbimin civil per pozicionet e lira te shpallura ne Portalin e Sherbimit Kombetar te Punesimit me date 11.12.2023 njofton rezultatin e verifikimit paraprak per pranimin nga jashte kategoria ekzekutive si me poshte:

1-Specialist per arsimin kulturen dhe sportin

-Zamira Ismajli Isufaj