BASHKIA TROPOJË SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr 152/2013, “Për nëpunësin civil” dhe VKM-së nr. 242, datë, 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”

“Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore Bashkia Tropoje ne perfundim te procedures se aplikimit te Levizjes Paralele per pozicionet e lira ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese te shpallura ne Portalin e Sherbimit Kombetar te Punesimit  me date 12.10.2020 njofton listen si me poshte:

1-Drejtor i Drejtorise Ekonomike 1 (një) vend i lirë pune ,niveli i diplomes “ Master Shkencor” në Ekonomi nuk ka kandidat qe ka shfaqur interes per konkurim .

2- Drejtor i Planifikimit e Zhvillimit të Territorit 1 ( një) vend i lirë pune ,niveli i diplomes

“Master Shkencor” në Inxhinjeri Ndertimi -Arkitekturë nuk ka kandidat qe ka shfaqur interes per konkurim .

3-Drejtor i Drejtorise së Turizmit dhe Shërbimeve Publike 1 (një) vend i lirë pune ,niveli i diplomes “Master Shkencor” nuk ka kandidat qe ka shfaqur interes per konkurim.

4-Drejtor i Drejtorise së Shërbimit Pyjor 1 (një) vend i lirë pune ,niveli i diplomes “Master Shkencor” nuk ka kandidat qe ka shfaqur interes per konkurim .

5-Përgjegjës i Burimeve Njerëzore 1 (një) vend i lirë pune ,niveli i diplomes “Master Profesional” ne shkenca juridike nuk ka kandidat qe ka shfaqur interes per konkurim.

6-Përgjegjës i Sektorit të Buxhetit dhe Finances 1 (një) vend i lirë pune ,niveli i diplomes

“Master Shkencor” në Ekonomi . nuk ka kandidat qe ka shfaqur interes per konkurim

7-Përgjegjës i Sektorit të Tatim Taksave 1 (një) vend i lirë pune ,niveli i diplomes“Master Shkencor” në Ekonomi nuk ka kandidat qe ka shfaqur interes per konkurim.

8-Përgjegjës i Pronave dhe Hartografise 1 (një) vend i lire pune , niveli i diplomes

“Master Shkencor” . nuk ka kandidat qe ka shfaqur interes per konkurim