BASHKIA TROPOJË, SHPALLJE FITUESI

LISTA E FITUESVE ME REZULTATET PERFUNDIMTARE NE KATEGORINE EKZEKUTIVE NE KONKURSIN E ZHVILLUAR ME DT.24 DHE 26.01.2024.

Ne zbatim te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil” I ndryshuar,si dhe te Vendimit nr.243, date 18.03.2015, te Keshillit te Ministrave “Per pranimin, levizjen paralele,periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive “Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore Bashkia Tropoje shpalle listen perfundimtare per konkursin e zhvilluar ne datat 24 dhe 26.01.2024 .

Lista me rezultatet Perfundimtare eshte si me poshte:

  • Specialist per Arsimin kulturen dhe sportin.
  • Zamira Ismajlisufaj 87 pikë

 

NJESIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE NJEREZORE