BASHKIA TROPOJË, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil” I ndryshuar,si dhe te Vendimit nr.243, date 18.03.2015, te Keshillit te Ministrave “Per pranimin, levizjen paralele,periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive “Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore Bashkia Tropoje shpalle listen paraprake per konkursin e zhvilluar ne datat 24 dhe 26.01.2024 .

Lista me rezultatet Perfundimtare eshte si me poshte:

1-Specialist per Arsimin kulturen dhe sportin.

1-Zamira Ismajlisufaj 87 pikë