Bashkia Tropojë – Rezultati paraprak per pranim ne sherbimin civil kategoria ekzekutive

R E P U B L I K A   E   S H Q I P Ë R I S Ë

 

Bashkia Tropoje

Sektori i burimeve njerzore

 

REZULTATET

PARAPRAKE TE KONKURIMIT TE PRANIMIT   NE KATEGORINË

EKZEKUTIVE NE KONKURSIN E ZHVILUAR ME DT. 20 dhe 23.05.2019

 

     Bazuar ne ligjin 152/2013 “Per nepunesin civil”nenet 22,23,25. dhe kreun e I,II,III dhe  IV te V.K.M nr.243  dt.18.03.2015, “per levizjen paralele dhe pranimin  ne kategorinë ekzekutive, shpallim  listen me Rezultatet paraprake  per konkursin  e zhvilluar me dt. 20 dhe 23.05.2019 per pranimin  në kategorine ekzekutive

Në përfundim të konkursit të  zhvilluar  në datat e sipërpërmendura  për pranimin në nivel ekzekutiv shpallim rezultatet paraprake   të konkurimit si më poshtë:

 

 

2 (dy) Specialistë  të Sherbimit Pyjor ne Sektorin zones Lekbibaj në  Drejtorine e sherbimit pyjor  kullotave dhe bujqesise  te Bashkisë Tropojë,  niveli i diplomes “Baçhelor” në shkenca pyjore, konkurentë të vlersuar me më  shumë  se 70  pik nga komiteti i perhershem i pranimit si  janë :

 

1-Ismet Binak Shpata           78.4   pikë

2-Urim Esat Osmanaj           72.2   pikë

 

 

Konkurentet e mesiperm brenda dt.27.05.2019 kanë të drejtën e ankimimit pranë  Komitetit Përhershem të Pranimit në kategorin ekzekutive pranë Bashkisë  Tropojë.

 

 

NJËSIA E BURIMEVE NJERZORE , BASHKIA TROPOJË