Bashkia Tropojë – Rezultati Paraprak në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese

R E P U B L I K A   E   S H Q I P Ë R I S Ë

 

Bashkia Tropoje

Sektori i burimeve njerzore

 

REZULTATET

 

PARAPRAKE TË KONKURIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË KATEGORINË

E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE  NË KONKURSIN E ZHVILLUAR ME DT.20.05.2019 DHE  DT.23.05.2019

 

     Bazuar në ligjin 152/2013 “Për nëpunësin civil”neni 26. dhe kreun i, III  i V.K.M nr.242  dt.18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira  në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” kreu i III, Shpallim  listen me Rezultatit paraprak  për konkursin  e zhvilluar me dt.20 dhe 22.05.2019 për kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese.

 

Në përfundim të konkursit  të zhvilluar  me dt.20.05. dhe 23.05.2019 për ngritjen  në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese,   shpallim rezultatet paraprake   të konkurimit si më poshtë:

 

1-Drejtor i Drejtorise Sherbimit  Pyjeve kullotave dhe Bujqesise në Drejtorin e Shërbimit Pyjor Kullotave dhe Bujqesise , niveli minimal i diplomës  “Master  Shkencor” .

 

Kandidat të  suksesshëm,  vlersuar  nga Komiteti  i ngritjes në detyrë janë:

 

1-Besim Musa Tutaj            79    pikë

 

Konkurenti  e mësipërme brenda dt.27.05.2019. Ka të drejten e ankimimit pranë  Komitetit  Për Ngritjen në Detyrë  të Bashkise Tropojë .

 

 

NJËSIA E BURIMEVE NJERZORE