BASHKIA TROPOJË, REZULTATET E VERIFIKIMIT

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr 152/2013, “Për nëpunësin civil” dhe VKM-së nr. 242, datë, 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”

“Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore Bashkia Tropoje ne perfundim te procedures se aplikimit per ngritje ne detyre dhe pranim nga jashte sherbimit civil per pozicionet e lira ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese te shpallura ne Portalin e Sherbimit Kombetar te Punesimit me date 10.11.2023 njofton listen si me poshte:

1-Drejtor i Drejtorise Ekonomike 1 (një) vend i lirë pune ,niveli i diplomes “ Master Shkencor” në Ekonomi nuk ka kandidat qe ka shfaqur interes per konkurim .

2-Drejtor i Drejtorise së Turizmit dhe Shërbimeve Publike 1 (një) vend i lirë pune ,niveli i diplomes “Master Shkencor” nuk ka kandidat qe ka shfaqur interes per konkurim.

3-Drejtor i Drejtorise së Shërbimit Pyjor 1 (një) vend i lirë pune ,niveli i diplomes “Master Shkencor” nuk ka kandidat qe ka shfaqur interes per konkurim .

4-Përgjegjës i Sektorit të Buxhetit dhe Finances 1 (një) vend i lirë pune ,niveli i diplomes

“Master Shkencor” në Ekonomi . nuk ka kandidat qe ka shfaqur interes per konkurim

5-Përgjegjës i Sektorit të Tatim Taksave 1 (një) vend i lirë pune ,niveli i diplomes“Master Shkencor” në Ekonomi nuk ka kandidat qe ka shfaqur interes per konkurim.

6-Përgjegjës i Pronave dhe Hartografise 1 (një) vend i lire pune , niveli i diplomes

“Master Shkencor” . nuk ka kandidat qe ka shfaqur interes per konkurim.

7- Përgjegjës i Sektorit te Ndihmes Ekonomike 1 (një) vend i lire pune,-Shkurte Gjoka.

8- Përgjegjës I Sektorit Juridik ,Prokurimeve Publike dhe Apelimit Tatimor 1 (një) vend I lire pune , nuk ka kandidat që ka shfaqur interes per konkurim.

9- Përgjegjës I Sek.Shërbimeve Publike, Pastrimit ,Menaxhimin e marredhenieve me OSHE dhe administrimin e karburantit 1 (një) vend I lire pune , nuk ka kandidat qe ka shfaqur interes per konkurim.

10-Pëgjegjës I Emergjencave Civile 1 (një) vend I lire pune , nuk ka kandidat qe ka shfaqur interes per konkurim.

11-Përgjegjës I Zyres per Integrimin Europian 1 (një) vend I lire pune , Guxim Kojeli.

12- Përgjegjës I Sektorit te PZHT-se (Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit) 1 (nje ) vend i lire pune, nuk ka kandidat qe ka shfaqur interes per konkurim.

Testimi me shkrim per kandidatët fitues per te kaluar ne fazen e dyte te konkurrimit do te zhvillohet me date 19.12.2023 ne ambientet e Bashkise Tropoje ne oren 1200 .

Intervista e strukturuar me goje per kandidatët fitues do te mbahet me date 22.12.2023 ora 1200 .

Ne zbatim te nenit 26 te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil” I ndryshuar,si dhe te Vendimit nr.243, date 18.03.2015, te Keshillit te Ministrave “Per pranimin, levizjen paralele,periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive “Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore Bashkia Tropoje ne perfundim te procedures se aplikimit per pranim ne sherbimin civil per pozicionet e lira te shpallura ne Portalin e Sherbimit Kombetar te Punesimit me date 10.11.2023 njofton rezultatin sipas listes se verifikuar per pranimin nga jashte kategoria ekzekutive si me poshte:

1-Specialist Jurist i Burimeve Njerëzore 1 (një) vend i lirë pune , niveli i diplomes “Master Shkencor” nuk ka kandidat qe ka shfaqur interes per konkurim.

2- Specialist i Tatim Taksave 2 (dy) vende të lira pune, niveli minimal i diplomes “Bachelor“nuk ka kandidat qe ka shfaqur interes per konkurim .

3- Specialist i Ndihmes Ekonomike,Paaftesise dhe Invaliditetit Njesi Administrative 2 (dy) vende te lira pune, nuk ka kandidat qe ka shfaqur interes per konkurim.

4- Specialist Jurist 2 (dy) vende te lira pune,nuk ka kandidat qe ka shfaqur interes per konkurim.

5- Specialist për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve dhe Barazine Gjinore ,1 (një) vend i lirë pune, niveli i diplomes “Master professional” –Ornela Osmanaj.

6-Specialist Inxhinier Zone pranë Drejtorisë së Shërbimit Pyjor 3 (tre) vende te lira pune,niveli i diplomes “Bachelor” -Florjan Metaliaj .

7.Specialist i Administrimit Regjistrit te Territorit prane PZHT 1 vend i lire pune ,niveli minimal I diplomes “Master Shkencor” nuk ka kandidat qe ka shfaqur interes per konkurim.

8-Specialist I ndihmes ekonomike ne sektorin e Ndihmes Ekonomike 1 (një) vend I lire pune ,nuk ka kandidat qe ka shfaqur interes per konkurim.

9-Specialist IT në sektorin e PZHT-se 1 (një) vend I lire pune ,nuk ka kandidat qe ka shfaqur interes per konkurim.

10-Specialist per arken dhe magazinen ne Drejtorine Ekonomike 1 (një) vend I lire pune –Suela Abdullahi.

11-Specialist per kontabilitetin dhe asestet 1 (një) vend I lire pune , nuk ka kandidat qe ka shfaqur interes per konkurim.

Testimi me shkrim per kandidatët fitues per te kaluar ne fazen e dyte te konkurimit do te zhvillohet me date 19.12.2023 ne ambientet e Bashkise Tropoje ne oren 10:00 .

Intervista e strukturuar me goje do te zhvillohet me date 22.12.2023 ne oren 00:90