BASHKIA TlRANE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E PASTRIMIT DHE GJELBERIMIT, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatirn te Ligjit nr. 139/.2015 date 17 .12.2015 “Per Veteqeverisjen Vendore Ligjit nr. 7961, date
12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes sc Shqiperise (i ndryshuar)”; Ligjit nr. 44/2015 “Kodi i
Procedurave Administrative i Republikes se Shqiperise” Urdhrit Nr.30628/2 prot, da1e 01.09.2022 per
“Miratimin e Struktures dhe Organikes se Drejtorise se Pergjithshme te Pastrimit dhe Gjelberimit.
lnstitucion ne varesi te Bashkise se Tiranes” Vendimit Nr. 30628/3 prot, dat0 01 .09 2022 nga kryetari
i Bashkise Tirane “Per Miratimin e Rregullores Per Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe
Pergjegjesite e Administrates se Drejtorise se Pergjithshme te Pastrimit dhe Gjelberimit, Institucion ne
varesi te Bashkise Tirane

Dreitoria e Pergjithshme e Pastrimit dlte Gjelberimit shpall procedurat per vendet e lira te
punes:

  •  1 (nje) “Specialist II/ Asistent”, Sektori i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve,
    Drejtoria e Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve, Drejtoria e Pergjithshme e
    Pastrimit dhe Gjelberimit.
  • 1 (nje) “Pergjegjes Sektori”, Sektori i Koordinimit, Drejtoria e Pastrimit te Qytetit.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: BASHKIA TIRANE