BASHKIA TIRANE, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Nenit 22 dhe te Nenit 25, te Ligjit 152/2013 “Per Nepunesin Civil” i ndryshuar, si dhe te
Kreut II, IV dhe VII, te Vendimit Nr. 243, date 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave, Bashkia Tirane shpall
procedurat levizja paralele pranim ne sherbtmin civil per kategorine ekzekutive, per grupin e
pozicioneve:

  • 157- Specialist per Urbanistiken, Sektori i Sherbimeve Publike, Njesia Administrative, Njesia
    Bashkiake nr. 5, Bashkia Tirane – Kategoria: IV-a

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Bashkia tirane 2