BASHKIA TIRANË – VENDE TE LIRA PUNE

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELEPRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

1. 522- Specialist per Urbanistiken – Zyra e Urbanistikës dhe Infrastrukturës,Njesia Administrative Peze , Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :

  1. 522-470 shpallje sp