BASHKIA TIRANE , VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat lëvizja paralele ngritje në detyrë për pozicionin:

134- Pergjegjes Sektori, Sektori Zbatimit dhe i Monitorimit të Politikave dhe Konceptimit të Akteve, Drejtoria e Zhvillimit të Qëndrueshëm, Emergjencave Natyrore, Drejtoria e Pergjithshme e Mjedisit dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm , Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 134- Shpallje NG