Bashkia Tiranë, Verifikim paraprak

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

52- Përgjegjës Sektori,Sektori i Regjistrimit dhe Raportimit për Aktivet, Drejtoria e Financës,Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit Financiar,Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Evis Cikopana

Testimi do të zhvillohet më datë 6/03/2023, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6/03/2023 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

53-Përgjegjës Zyre, Zyra e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, Njësia administrative Krrabë, Bashkia Tiranë, Kategoria III-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Alban Zeneli

Testimi do të zhvillohet më datë 6/03/2023, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6/03/2023 , ora 13:00 Bashkia Tiranë.

 

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

55- Përgjegjës Sektori, Sektori i Investimeve në Objektet Publike e Civile, Drejtoria e Investimeve të Punëve Publike,Drejtoria e Përgjithshme e Puneve Publike, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Vasja Dishnica

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27/02/2023 , ora 10:00 Bashkia Tiranë.

 

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

57- Përgjegjës Sektori,Sektori i Shërbimeve Mbështetese,Njësia Administrative, Njësia Bashkiake Nr.10, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.