Bashkia Tiranë, Verifikim paraprak

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

50- Specialist per Urbanistiken,Zyra e Urbanistikës dhe Infrastrukturës, Njesia Administrative Zall Bastar, Bashkia Tiranë, Kategoria IV-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Angjelina Sula

2. Aurora Picalli

3. Eliseo Topçiu

4. Fatos Baruti

5. Oltjon Brari

6. Stefan Fani

Testimi do të zhvillohet më datë 24/02/2023, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27/02/2023 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.