Bashkia Tiranë, Verifikim paraprak

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

49- Përgjegjës Sektori, Sektori i Menaxhimit të Situatave Emergjente, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Përgjithshme e Punëve Publike, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

  • Marianthi Pesha

Testimi do të zhvillohet më datë 20/02/2023, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20/02/2023 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.