Bashkia Tiranë, Verifikim paraprak

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

48-Specialist Biblioteke, Sektori i Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit, Njësia Administrative, Njësia Bashkiake Nr.9, Bashkia Tiranë, Kategoria IV-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Ada Elezi                                                   18. Loredana Duka

2. Albesa Bileri                                            19. Mario Daku

3. Alesia Teqja                                             20. Matilda Dhana

4. Arda Mertiri                                            21. Megi Balla

5. Armando Vaka                                        22. Mirsila Hoxha

6. Asllan Ypi                                                23. Rexhina Muzhika

7. Eni Rushitaj                                            24. Rigels Murataj

8. Enkela Bazaj                                          25. RIZAN KAZAZI

9. Eriona Dervishi                                     26. Rozana Cenaliu

10. Ersilda Neziri                                      27. Sidorela Kola

11. Eugena Gjoka                                      28. Silva Ndoca

12. Fabiola Murati                                    29. Sonia Toska

13. fatos baruti                                           30. Sonja Petrela

14. Gerond Behari                                     31. Stefan Fani

15. Grisilda Allamani                                32. Stela Kapo

16. Joana Kolaba                                      33. Valmira Hoxha

17. Juxhin Koromani                               34. Xhenina Osmenaj

 

Testimi do të zhvillohet më datë 20/02/2023, ora 13:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23/02/2023 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.