Bashkia Tiranë, Verifikim paraprak

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

55- Përgjegjës Sektori, Sektori i Investimeve në Objektet Publike e Civile, Drejtoria e Investimeve të Punëve Publike, Drejtoria e Përgjithshme e Puneve Publike, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Vasja Dishnica

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27/02/2023 , ora 10:00 Bashkia Tiranë.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

46-Drejtor, Drejtoria e Zhvillimit të Qëndrueshëm, Emergjencave Natyrore, Drejtoria e Përgjithshme e Mjedisit dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm, Bashkia Tirane, Kategoria II-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

 

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Pranim nga Jashtë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

46-Drejtor, Drejtoria e Zhvillimit të Qëndrueshëm, Emergjencave Natyrore,Drejtoria e Përgjithshme e Mjedisit dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm, Bashkia Tirane, Kategoria II-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Arnis Hoxha

2. Sidorela Qyra

Testimi do të zhvillohet më datë 20/02/2023, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20/02/2023 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

47- Përgjegjës Sektori,, Sektori i Energji Telekomunikimit, Drejtoria e Rrjeteve,Drejtoria e Përgjithshme e Punëve Publike, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Eltion Mema

2. Greta Dhaskali

Testimi do të zhvillohet më datë 20/02/2023, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20/02/2023 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.