Bashkia Tiranë, Verifikim paraprak

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

54- Përgjegjës Sektori, Sektori i Ekosistemit TECH, Drejtoria e Inovacionit, ,Drejtoria e Përgjithshme e Teknologjisë së Informacionit , Inovacionit dhe të Dhënave , Bashkia Tiranë , Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.