BASHKIA TIRANE – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

  1. 491-Specialist – Sektori i Kontrollit Financiar dhe Kontabilitetit, Drejtoria e Financës, Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit Financiar, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : 491-437 shpallje shkenca ekonomike