BASHKIA TIRANE – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Nenit 26, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë për pozicionin:

  • 485- Përgjegjës Sektori – Sektori i Shërbimeve Publike, Lagje 12, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur :485-431 Shpallje pergj sherb publike 12

  • 486- Përgjegjës Zyre – Zyra e Urbanistikes dhe Infrastruktures, Njesia Administrative Kashar, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : 486-432 shpallje pergj urbanistike kashar

 

  • 487-Specialist – Sektori i Zhvillimit Ekonomik Rural, Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik Rural, Drejtoria e Pergjithshme e Projekteve Strategjike dhe Zhvillimit Ekonomik, – Kategoria: III-b

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : 487- 433 shpallje

 

  • 488-Përgjegjës në Sektorin e Koordimit të Marrëdhënieve me Njësitë Administrative, Drejtoria e Objekteve ne Bashkepronesi dhe Administrimit te NJA-ve, Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve në Bashkëpronësi, Administrimit të NJA-ve dhe Emergjencave Civile Kategoria e pagës III-a

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : 488-434 Shpallje