BASHKIA TIRANË – VENDE TE LIRA PUNE

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

  • 526 Pergjegjes Sektori – Sektori i Menaxhimt te Fondit te Komunitetit, Drejtoria e Objekteve ne Bashkepronesi , Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve në Bashkëpronësi, Administrimit të NJA-ve dhe Emergjencave Civile, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

PËR TË DY PROCEDURAT (LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË) APLIKOHET NË TË NJËJTËN KOHË!

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

LËVIZJE PARALELE

19/3/2020

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

NGRITJE NË DETYRË

24/3/2020

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : 526-474 shpallje