BASHKIA TIRANË – VENDE TE LIRA PUNE

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

525- Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore “. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

  • 525-Specialist – Drejtoria e Monitorimit te Takses dhe Tarifave Vendore,Drejtoria e Pergjithshme e Menaxhimit Financiar Tiranë – Kategoria: IV-a

PËR TË DY PROCEDURAT (LËVIZJE PARALELE, PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL) APLIKOHET NË TË NJËJTËN KOHË!

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

LËVIZJE PARALELE

19/3/2020

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

24/3/2020

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : 525-475 shpallje sp