BASHKIA TIRANË – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

  1. 481- Specialist – Sektori i Shqyrtimit te Aplikimeve, Drejtoria e Kontrolli te Zhvillimit te Territorit, Drejtoria e Pergjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur  : 481-427 Shpallje sp aplikimit te lejeve

2. 480-Specialist – Sektori i Planifikimit te Buxhetit, Drejtoria e Buxhetit, Dejtoria e Pergjithshme e Menaxhimit Financiar Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur  :480-426 Shpallje Sp Buxheti