BASHKIA TIRANË – VENDE TE LIRA PUNE

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELENGRITJE NË DETYRË PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

Në zbatim të Nenit 26, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë për pozicionin:

  • 521 – Drejtor – Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Jetësimit të Prioriteteve, Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit Strategjik dhe Burimeve Njerëzore, Bashkia Tiranë – Kategoria: II-b

PËR TË TRE PROCEDURAT (LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË, PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL) APLIKOHET NË TË NJËJTËN KOHË!

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

LËVIZJE PARALELE

6/3/2020

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

NGRITJE NË DETYRË

11/3/2020

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL

11/3/2020

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :

  1.  521 469 Shpallje drejtor