BASHKIA TIRANË – VENDE TE LIRA PUNE

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

  • 519- Drejtor -Drejtoria e Investimeve te Puneve Publike, Drejtoria e Pergjithshme e Puneve Publike, Bashkia Tirane – Kategoria: II-b

PËR TË DY PROCEDURAT (LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË) APLIKOHET NË TË NJËJTËN KOHË!

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

LËVIZJE PARALELE

23/2/2020

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

NGRITJE NË DETYRË

28/2/2020

 

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : 519-467 shpallje