BASHKIA TIRANË – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

508-Lloji i diplomës “Shkenca Juridike “. Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

1. 508-Specialist Jurist -Sektori i Sherbimeve Mbeshtetese, Njesia Administrative Krrabe, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : 508-456 shpallje