BASHKIA TIRANË – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

  • 503-Specialist Finance në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, Njesia Bashkiake Njesia Administrative nr.9, Bashkia Tirane, – Kategoria: IV-a

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : 503-451 shpallje

  • 502-Specialist në Zyrën e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, në Njësinë Administrative Ndroq, kategoria e pagës IV-a;

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : 502-450 shpallje ZAMT Ndroq

 

  • 504-Specialist për Urbanistikën -Zyra e Urbanistikës dhe Infrastrukturës, Njesia Administrative Zall-Herr, Bashkia Tirane – Kategoria: IV-a

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : 504-452 shpallje shkenca ing.

 

  • 505- Pergjegjes Sektori i Sherbimeve Publike, Njesia Administrative Krrabe, Bashkia Tirane – Kategoria: III-a

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : 505-453 shpallje pergj.Sherbime Publike Krrabe

 

  • 506-Specialist -Sektori i zhvillimit te Projekteve, Drejtoria e Projekteve Strategjike, Drejtoria e Pergjithshme te Projekteve Strategjike dhe Zhvillimit Ekonomik, Bashkia Tirane, – Kategoria: III-b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : 506-454 shpallje shkenca ing. arkitekture