BASHKIA TIRANE, VENDE TE LIRA PUNE

Ne vijim te shkreses me Nr. Prot.13466, date 02.04.2024 “Shpallje per vende te lira pune”, ju njoftojme
se Njesia e Burimeve Njerezore e Bashkise Tirane dote shtyje afatin e dorezimit te dokumentacionit per
vende te lira ne kuader te projektit “Aleanca per zgjerim te sherbimeve te integruara sociale dhe
mireqeverisje ne rajonin e Tiranes” mbeshtetur nga Programi “Local level partnerships to advance social
inclusion in Albania”, i financuar nga Bashkimi Evropian per pozicionin si me poshte:

  • Operator i autonomise sociale (4 persona)

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: BASHKIA TIRANE