BASHKIA TIRANE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat lëvizja paralele ngritje në detyrë për pozicionin:

  • 153- Drejtor, Drejtoria e Makroplanifikimit Vendor, Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, Bashkia Tirane – Kategoria: II-b

 

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat lëvizja paralele pranim në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

  • 152- Specialist, Sektori i Ekosistemit TECH, Drejtoria e Inovacionit, Zhvillimit dhe GIS, Drejtoria e Pergjithshme e Qeverisjes Elektronike dhe Inovacionit, Bashkia Tirane – Kategoria: III-b

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 153- Shpallje NG 152- Shpallje SP