BASHKIA TIRANE, VENDE TE LIRA PUNE

Shtyrje e afatit per dorezimin e dokumentacionit per vende te lira pune ne kuader te
projektit “Sherbime te integruara levizese biopsikosociale ne njesite administrative te
zonave rurale”

Në mbështetje të Ligjit nr 139/2015 “Për vetqeverisjen vendore”në kuadër të projektit “Shërbime të integruara lëvizëse biopsikosociale në njësitë administrative të zonave rurale”, financuar nga Fondi Social i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Bashkia e Tiranës shpall konkursin për plotësimin e stafit menaxhues të projektit me pozicionet si më poshtë:

  • 1 Përgjegjës (Punonjës social)
  • 2 Psikologë
  • 2 Fizioterapistë
  • 2 Logopedë
  • 1 Shofer

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: shpallje-projekti