BASHKIA TIRANË – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

  • 445- Pergjegjes Sektori i Kontrollit Financiar dhe Kontabilitetit ,Drejtoria e Finances, Drejtoria e Pergjithshme e Menaxhimit Financiar, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : 498-445 shpallje

  • 446- Pergjegjes Sektori i Sherbimeve Publike, Njesia Administrative Njesia Bashkiake Nr 4, Bashkia Tirane – Kategoria: III-a

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : 499-446 shpallje pergjegjes