Bashkia Tiranë, Vende Te Lira Pune

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat lëvizja paralele ngritje në detyrë për pozicionin:

  • 128- Përgjegjës Sektori, Sektori i Publikimeve Digjitale, Drejtoria e Komunikimit Dixhital, Drejtoria e Përgjithshme e Medias dhe Komunikimit – Kategoria: III-a
  • 129- Përgjegjës Sektori, Sektori i Planifikimit, Statistikave dhe Monitorimit të Procedurave,Drejtoria e Prokurimeve Administrative dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a
  • 132- Përgjegjës Sektori, Sektori i Menaxhimit të Terreneve Sportive, Drejtoria e Sportit, Drejtoria e Përgjithshme e Promovimit të Qytetit, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a
  • 131-Përgjegjës Sektori, Sektori i Hartimit dhe Monitorimit të Kontratave e Marrëveshjeve, Drejtoria Juridike, Drejtoria e Përgjithshme Juridike, Aseteve dhe Liçensimit – Kategoria: III-a
  • 127- Përgjegjës Sektori, Sektori i Dizajnit dhe Produktit Kreativ, Drejtoria e Komunikimit Dixhital, Drejtoria e Përgjithshme e Medias dhe Komunikimit – Kategoria: III-a
  • 133- Përgjegjës Sektori, Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njësia Administrative Baldushk, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a
  • 130- Specialist i Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit, Sektori i Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit, Njësia Administrative, Njësia Bashkiake Nr.11 – Kategoria: IV-a

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 127- Shpallje NG , 131 Shpallje pozicioni jashte , 132- Shpallje NG,  129- Shpallje NG, 128- Shpallje NG,  133- Shpallje NG, 130- Shpallje SP