BASHKIA TIRANE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat lëvizja paralele ngritje në detyrë për pozicionin:

116- Përgjegjës Sektori, Sektori i Planifikimit te Burimeve Njerezore,Rekrutimit dhe Procedurave, Drejtoria e Procedurave të Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Përgjithsme e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse – Kategoria: III-a

Drejtor i Pergjithshem, Drejtoria e Pergjithshme e Menaxhimit Financiar, Bashkia Tirane – Kategoria: II-a

114- Drejtor, Drejtoria e Monitorimit të Punëve Publike,Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Monitorimit të Punëve Publike, Bashkia Tiranë – Kategoria: II-b

117- Drejtor i Përgjithshëm , Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, Bashkia Tiranë – Kategoria: II-a

118- Drejtor, Drejtoria e Prokurimeve të Infrastrukturës Publike, Bashkia Tiranë – Kategoria: II-b

119- Drejtor i Përgjithshëm, Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve në Bashkëpronësi, Administrimit të NJA dhe Emergjencave Civile, Bashkia Tiranë – Kategoria: II-a

121- Përgjegjës Sektori, Sektori i Diasporës dhe Migracionit, Drejtoria e Partneriteteve Strategjike, Diasporës dhe Migracionit, Drejtoria e Përgjithshme e Integrimit, Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

123- Drejtor, Drejtoria e Monitorimit Financiar të Ndërmarrjeve dhe Sha-ve, Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit Financiar – Kategoria: II-b

122- Përgjegjës Sektori, Sektori i Planifikimit dhe Koordinimit me Donatoret, Drejtoria e Menaxhimit të Investimeve të Huaja, Drejtoria e Përgjithshme e Investimeve të Punëve Publike, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

124- Përgjegjës Sektori, Sektori i Zhvillimit Ekonomik Rural, Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik Rural , Drejtoria e Pergjithshme e Integrimit,Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

125- Drejtor i Përgjithshëm, Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Monitorimit te Puneve Publike, Bashkia Tiranë – Kategoria: II-a

126- Drejtor i Përgjithshëm, Drejtoria e Përgjithshme e Investimeve të Punëve Publike, Bashkia Tiranë – Kategoria: II-a

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 116- Shpallje NG 115 Shpallje pozicioni pune 114- Shpallje Jashte 117- Shpallje NG 118- Shpallje NG 119- Shpallje NG 121- Shpallje NG 123- Shpallje NG 122- Shpallje NG 124- Shpallje NG 125- Shpallje NG 126- Shpallje NG