Bashkia Tiranë, Vende te lira pune

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat lëvizja paralele ngritje në detyrë për pozicionin:

112- Përgjegjës Sektori, Sektori i Programeve dhe Projekteve Smart, Drejtoria e Inovacionit, Drejtoria e Përgjithshme e Teknologjisë së Informacionit Inovacionit dhe të Dhënave, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

113- Specialist për Urbanistikën, Sektori i Shërbimeve Publike , Lagje 12, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

113- Shpallje SP

112- Shpallje NG