BASHKIA TIRANE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat lëvizja paralele ngritje në detyrë për pozicionin:

107- Përgjegjës Sektori Shërbime Mbeshtetëse, Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njësia Administrative, Njësia Bashkiake Nr.3, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

108- Specialist, Drejtoria e Komunikimit Dixhital, Drejtoria e Pergjithshme e Medias dhe Komunikimit, , Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

106-Specialist, Sektori i Prokurimeve te Sherbimeve te Infrastruktures Publike, Drejtoria E Prokurimeve, Drejtoria e Përgjithshme e Punëve Publike, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

107- Shpallje NG

108-Shpallje SP

106- Shpallje SP