BASHKIA TIRANË, VENDE TË LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” dhe VKM nr.520 datë 25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin”, Kreu i III “Ndarja e funksioneve, nivelet, detyrat, procedurat e përzgjedhjes per emërim, lirim pezullim dhe përjashtim”, Urdhërit të Kryetarit 7574 date 18.02.2020 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Drejtorisë së MZSH Bashkia Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në Bashkinë e Tiranës se në Drejtorinë e MZSH-së shpallen:

 

2 (dy) pozicione – Zjarrfikës (niveli bazë),

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 1 Shpallja MZSH 2023