BASHKIA TIRANË – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

  • 496-Përgjegjës Sektori – Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njësia Administrative Petrele, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : 496-443 shpallje pergjegjes sh.mbeshtetese Petrele

 

  • 497- Përgjegjës Sektori – Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njësia Administrative Zall-Bastar, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : 497-444 shpallje pergjegjes sh.mbeshtetese Zall-bastar