Bashkia Tiranë, Vende te lira pune

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat lëvizja paralele ngritje në detyrë pranim nga jashtë për pozicionin:

  • Pergjegjes Sektori, Sektori i Zhvillimit Ekonomik Rural, Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik Rural,Drejtoria e Pergjithshme e Integrimit,Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik – Kategoria: III-a
  • Pergjegjes Sektori, Sektori i Planifikimit te Objekteve Arsimore, Drejtoria e Planifikimit te Puneve Publike,Drejtoria e Pergjithshme e Puneve Publike – Kategoria: III-a

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

80 Shpallje pergjegjes jashte

81 Shpallje NG