BASHKIA TIRANE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat lëvizja paralele pranim në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

78-Specialist i Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit, Sektori i Njësisë sëVlerësimit të Nevojave dhe Referimit , Njësia Administrative Kashar, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

79-Specialist, Sektori Inovacionit, Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Zbatimit të Projekteve Smart-City, Drejtoria Politikave Mjedisore, Inovacionit dhe Zgjidhjeve Inteligjente, Drejtoria e Përgjithshme e Mjedisit dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm – Kategoria: III-b

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat lëvizja paralele ngritje në detyrë për pozicionin:

75-Përgjegjës Sektori, Sektori i Qeverisjes dhe Menaxhimit të Kërkesave, Drejtoria e Teknologjisë së informacionit dhe Komunikimit, , Drejtoria e Përgjithshme e Teknologjisë së informacionit,Inovacionit dhe të Dhënave, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

76- Përgjegjës Sektori, Sektori i Projektimit Arkitektonik dhe Urban, Drejtoria e Projektimit, Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit Te Territorit, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

77- Përgjegjës Sektori, Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njësia Administrative Shëngjergj, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

78-Shpallje SP 79- Shpallje SP 77-Shpallje NG 76- Shpallje NG 75- Shpallje NG