BASHKIA TIRANE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat lëvizja paralele ngritje në detyrë për pozicionin:

52-Përgjegjës Sektori, Sektori i Regjistrimit dhe Raportimit për Aktivet, Drejtoria e Financës, Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit Financiar,Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

53-Përgjegjës Zyre, Zyra e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, Njësia administrative Krrabë, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

54- Përgjegjës Sektori, Sektori i Ekosistemit TECH, Drejtoria e Inovacionit, , Drejtoria e Përgjithshme e Teknologjisë së Informacionit , Inovacionit dhe të Dhënave , Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

52- Shpallje NG

54- Shpallje NG

53- Shpallje NG